vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Dịch vụ quan trắc môi trường

“Quan trắc môi trường là việc theo dõi định kỳ chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm phù hợp nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

Các mục tiêu cụ thể của quan trắc môi trường gồm:
cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
đề phòng kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ suy thoái, suy thoái môi trường.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, thì hàng năm Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ quan trắc môi trường từ 2-3 lần… CTECH dựa trên yêu cầu của khách hàng, sẽ tiến hành quan trắc thường gặp hàng năm và lập các hồ sơ đánh giá hiện trạng, kiểm toán, quy hoạch … về môi trường và các vấn đề liên quan đến cam kết được chấp thuận hoặc được phê duyệt.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình