vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Lọc nước nhiễm mặn

Khử mặn là giảm lưu lượng muối trong nước đến trị số thỏa mãn nhu cầu đối với nước dùng cho ăn uống.

Khử muối là giảm lượng muối hòa tan trong nước đến liều lượng bằng 1 vài mg hay 1 vài phần mười mg trong 1 lít gọi là khử muối.

Các cách khử mặn: Chưng cất, đóng băng, điện phân, xử lý nước cấp qua màng bán thấm, chiết ly, trao đổi ion.

Các biện pháp khử muối: Chưng cất trong các hệ thống bốc hơi, trao đổi ion, điện phân trong chậu điện giải nhiều ngăn, lọc qua màng kinh doanh thấm.

Khi chọn cách khử mặn và khử muối cần phải tính đến: lưu lượng muối của nước nguồn, công suất yêu cầu của trạm khử muối hay khử mặn.

Các giải pháp

Các giải pháp xử lý tổng quát

1. Phương pháp trao đổi ion

Khử muối của nước bằng biện pháp trao đổi ion tức là xử lý nước qua bể lọc H-cationit và OH-anionit. Khi lọc nước cấp qua bể lọc H-Cationit, do kết quả trao đổi các cation của muối hòa tan trong nước với các ion H+ của hạt cationit, các muối hòa tan trong nước biến thành các axit tương ứng:

RH + NaCl → RNa + HCl

2RH + Na2SO4 → 2RNa + H2SO4

2RH + Ca(HCO3)2 → R2Ca + 2CO2↑­ + 2H2O

Và khi lọc tiếp, nước đã được khử cation ở Bể H-Cationit, qua bể lọc OH-anionit, các hạt anionit sẽ hấp thụ từ nước các anion của các axit mạnh như Cl-, SO42- (Khí cacbonic được khử ra khỏi nước bằng làm thoáng trước khi cho vào bể OH-anionit) và nhả vào nước 1 số lượng tương đương anion OH-

[An]OH + HCl → [An]Cl + 2H2O

2[An]OH + H2SO4 → [An] 2SO4 + 2H2O

2. Cách thấm thấu ngược

Thực chất của phương pháp này là: xử lý nước qua màng kinh doanh thấm đặc biệt bằng axetyl xenlulo. Màng chỉ cho nước đi qua còn các ion của muối hòa tan trong nước được giữ lại. Để lọc được nước qua màng này phải tạo ra 1 áp suất dư ngược với hướng di chuyển nước bằng thẩm thấu, nghĩa là tạo ra áp suất dư trong nước nguồn duy trì lâu hơn áp lực thẩm thấu của nước qua màng, để nước đã được lọc qua màng không trở lại dung dịch muối do quá trình thấm thấu.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình